حتما براتون پیش اومده که بخواهید از رنگی استفاده کنید ولی کد رنگ رو نمی دونید و یا وقتی سفارش رو از طراح تحویل میگیرید، رنگ های استفاده شده باب میل و مورد پسندتون نیست. در این آموزش جدول زیر بهتون کمک میکنه که مجموعه کاملی از رنگ ها رو ببینید و با هم مقایسه کنید و در نهایت کد رنگ مورد علاقه تون رو براحتی پیدا کنید.

در جدول زیر رنگ ها هم به حالت نمایشی و هم بصورت کد رنگ وجود دارد که برای استفاده در تگ ها، نرم افزارهای گرافیکی و انتخاب رنگ قالب وبسایت تان میتوانید استفاده نمائید:

جدول رنگ های پایه HTML بر اساس مقادیر هگز

#EEEEEE
#۸۸۸۸۸۸
#۰۰۰۰۰۰
#۳۳۰۰۰۰
#۶۶۰۰۰۰
#۹۹۰۰۰۰
#CC0000
#FF0000
#۰۰۳۳۰۰
#۳۳۳۳۰۰
#۶۶۳۳۰۰
#۹۹۳۳۰۰
#CC3300
#FF3300
#۰۰۶۶۰۰
#۳۳۶۶۰۰
#۶۶۶۶۰۰
#۹۹۶۶۰۰
#CC6600
#FF6600
#۰۰۹۹۰۰
#۳۳۹۹۰۰
#۶۶۹۹۰۰
#۹۹۹۹۰۰
#CC9900
#FF9900
#۰۰CC00
#۳۳CC00
#۶۶CC00
#۹۹CC00
#CCCC00
#FFCC00
#۰۰FF00
#۳۳FF00
#۶۶FF00
#۹۹FF00
#CCFF00
#FFFF00
#DDDDDD
#۷۷۷۷۷۷
#۰۰۰۰۳۳
#۳۳۰۰۳۳
#۶۶۰۰۳۳
#۹۹۰۰۳۳
#CC0033
#FF0033
#۰۰۳۳۳۳
#۳۳۳۳۳۳
#۶۶۳۳۳۳
#۹۹۳۳۳۳
#CC3333
#FF3333
#۰۰۶۶۳۳
#۳۳۶۶۳۳
#۶۶۶۶۳۳
#۹۹۶۶۳۳
#CC6633
#FF6633
#۰۰۹۹۳۳
#۳۳۹۹۳۳
#۶۶۹۹۳۳
#۹۹۹۹۳۳
#CC9933
#FF9933
#۰۰CC33
#۳۳CC33
#۶۶CC33
#۹۹CC33
#CCCC33
#FFCC33
#۰۰FF33
#۳۳FF33
#۶۶FF33
#۹۹FF33
#CCFF33
#FFFF33
#CCCCCC
#۶۶۶۶۶۶
#۰۰۰۰۶۶
#۳۳۰۰۶۶
#۶۶۰۰۶۶
#۹۹۰۰۶۶
#CC0066
#FF0066
#۰۰۳۳۶۶
#۳۳۳۳۶۶
#۶۶۳۳۶۶
#۹۹۳۳۶۶
#CC3366
#FF3366
#۰۰۶۶۶۶
#۳۳۶۶۶۶
#۶۶۶۶۶۶
#۹۹۶۶۶۶
#CC6666
#FF6666
#۰۰۹۹۶۶
#۳۳۹۹۶۶
#۶۶۹۹۶۶
#۹۹۹۹۶۶
#CC9966
#FF9966
#۰۰CC66
#۳۳CC66
#۶۶CC66
#۹۹CC66
#CCCC66
#FFCC66
#۰۰FF66
#۳۳FF66
#۶۶FF66
#۹۹FF66
#CCFF66
#FFFF66
#BBBBBB
#۵۵۵۵۵۵
#۰۰۰۰۹۹
#۳۳۰۰۹۹
#۶۶۰۰۹۹
#۹۹۰۰۹۹
#CC0099
#FF0099
#۰۰۳۳۹۹
#۳۳۳۳۹۹
#۶۶۳۳۹۹
#۹۹۳۳۹۹
#CC3399
#FF3399
#۰۰۶۶۹۹
#۳۳۶۶۹۹
#۶۶۶۶۹۹
#۹۹۶۶۹۹
#CC3399
#FF6699
#۰۰۹۹۹۹
#۳۳۹۹۹۹
#۶۶۹۹۹۹
#۹۹۹۹۹۹
#CC9999
#FF9999
#۰۰CC99
#۳۳CC99
#۶۶CC99
#۹۹CC99
#CCCC99
#FFCC99
#۰۰FF99
#۳۳FF99
#۶۶FF99
#۹۹FF99
#CCFF99
#FFFF99
#AAAAAA
#۴۴۴۴۴۴
#۰۰۰۰CC
#۳۳۰۰CC
#۶۶۰۰CC
#۹۹۰۰CC
#CC00CC
#FF00CC
#۰۰۳۳CC
#۳۳۳۳CC
#۶۶۳۳CC
#۹۹۳۳CC
#CC33CC
#FF33CC
#۰۰۶۶CC
#۳۳۶۶CC
#۶۶۶۶CC
#۹۹۶۶CC
#CC66CC
#FF66CC
#۰۰۹۹CC
#۳۳۹۹CC
#۶۶۹۹CC
#۹۹۹۹CC
#CC99CC
#FF99CC
#۰۰CCCC
#۳۳CCCC
#۶۶CCCC
#۹۹CCCC
#CCCCCC
#FFCCCC
#۰۰FFCC
#۳۳FFCC
#۶۶FFCC
#۹۹FFCC
#CCFFCC
#FFFFCC
#۹۹۹۹۹۹
#۳۳۳۳۳۳
#۰۰۰۰FF
#۳۳۰۰FF
#۶۶۰۰FF
#۹۹۰۰FF
#CC00FF
#FF00FF
#۰۰۳۳FF
#۳۳۳۳FF
#۶۶۳۳FF
#۹۹۳۳FF
#CC33FF
#FF33FF
#۰۰۶۶FF
#۳۳۶۶FF
#۶۶۶۶FF
#۹۹۶۶FF
#CC66FF
#FF66FF
#۰۰۹۹FF
#۳۳۹۹FF
#۶۶۹۹FF
#۹۹۹۹FF
#CC99FF
#FF99FF
#۰۰CCFF
#۳۳CCFF
#۶۶CCFF
#۹۹CCFF
#CCCCFF
#FFCCFF
#۰۰FFFF
#۳۳FFFF
#۶۶FFFF
#۹۹FFFF
#CCFFFF
#FFFFFF

جدول رنگ های نامگذاری شده و مقادیر معادل هگز آن به ترتیب حروف الفبا

Aliceblue
#F0F8FF
Aquamarine
#۷FFFD4
Bisque
#FFE4C4
Blue
#۰۰۰۰FF
Burlywood
#DEB887
Chocolate
#D2691E
Cornsilk
#FFF8DC
Darkblue
#۰۰۰۰۸B
Darkgray
#A9A9A9
Darkmagenta
#۸B008B
Darkorchid
#۹۹۳۲CC
Darkseagreen
#۸FBC8F
Darkturquoise
#۰۰CED1
Deepskyblue
#۰۰BFFF
Firebrick
#B22222
Fuchsia
#FF00FF
Gold
#FFD700
Green
#۰۰۸۰۰۰
Hotpink
#FF69B4
Ivory
#FFFFF0
Lavenderblush
#FFF0F5
Lightblue
#ADD8E6
Lightgoldenrodyellow
#FAFAD2
Lightpink
#FFB6C1
Lightskyblue
#۸۷CEFA
Lightyellow
#FFFFE0
Linen
#FAF0E6
Mediumaquamarine
#۶۶CDAA
Mediumpurple
#۹۳۷۰D8
Mediumspringgreen
#۰۰FA9A
Midnightblue
#۱۹۱۹۷۰
Moccasin
#FFE4B5
Oldlace
#FDF5E6
Orange
#FFA500
Palegoldenrod
#EEE8AA
Palevioletred
#D87093
Peru
#CD853F
Powderblue
#B0E0E6
Rosybrown
#BC8F8F
Salmon
#FA8072
Seashell
#FFF5EE
Skyblue
#۸۷CEEB
Snow
#FFFAFA
Tan
#D2B48C
Tomato
#FF6347
Wheat
#F5DEB3
Yellow
#FFFF00
Antiquewhite
#FAEBD7
Azure
#F0FFFF
Black
#۰۰۰۰۰۰
Blueviolet
#۸A2BE2
Cadetblue
#۵F9EA0
Coral
#FF7F50
Crimson
#DC143C
Darkcyan
#۰۰۸B8B
Darkgreen
#۰۰۶۴۰۰
Darkolivegreen
#۵۵۶B2F
Darkred
#۸B0000
Darkslateblue
#۴۸۳D8B
Darkviolet
#۹۴۰۰D3
Dimgray
#۶۹۶۹۶۹
Floralwhite
#FFFAF0
Gainsboro
#DCDCDC
Goldenrod
#DAA520
Greenyellow
#ADFF2F
Indianred
#CD5C5C
Khaki
#F0E68C
Lawngreen
#۷CFC00
Lightcoral
#F08080
Lightgreen
#۹۰EE90
Lightsalmon
#FFA07A
Lightslategray
#۷۷۸۸۹۹
Lime
#۰۰FF00
Magenta
#FF00FF
Mediumblue
#۰۰۰۰CD
Mediumseagreen
#۳CB371
Mediumturquoise
#۴۸D1CC
Mintcream
#F5FFFA
Navajowhite
#FFDEAD
Olive
#۸۰۸۰۰۰
Orangered
#FF4500
Palegreen
#۹۸FB98
Papayawhip
#FFEFD5
Pink
#FFC0CB
Purple
#۸۰۰۰۸۰
Royalblue
#۴۱۶۹E1
Sandybrown
#F4A460
Sienna
#A0522D
Slateblue
#۶A5ACD
Springgreen
#۰۰FF7F
Teal
#۰۰۸۰۸۰
Turquoise
#۴۰E0D0
White
#FFFFFF
YellowGreen
#۹ACD32
Aqua
#۰۰FFFF
Beige
#F5F5DC
Blanchedalmond
#FFEBCD
Brown
#A52A2A
Chartreuse
#۷FFF00
Cornflowerblue
#۶۴۹۵ED
Cyan
#۰۰FFFF
Darkgoldenrod
#B8860B
Darkkhaki
#BDB76B
Darkorange
#FF8C00
Darksalmon
#E9967A
Darkslategray
#۲F4F4F
Deeppink
#FF1493
Dodgerblue
#۱E90FF
Forestgreen
#۲۲۸B22
Ghostwhite
#F8F8FF
Gray
#۸۰۸۰۸۰
Honeydew
#F0FFF0
Indigo
#۴B0082
Lavender
#E6E6FA
Lemonchiffon
#FFFACD
Lightcyan
#E0FFFF
Lightgrey
#D3D3D3
Lightseagreen
#۲۰B2AA
Lightsteelblue
#B0C4DE
Limegreen
#۳۲CD32
Maroon
#۸۰۰۰۰۰
Mediumorchid
#BA55D3
Mediumslateblue
#۷B68EE
Mediumvioletred
#C71585
Mistyrose
#FFE4E1
Navy
#۰۰۰۰۸۰
Olivedrab
#۶۸۸E23
Orchid
#DA70D6
Paleturquoise
#AFEEEE
Peachpuff
#FFDAB9
Plum
#DDA0DD
Red
#FF0000
Saddlebrown
#۸B4513
Seagreen
#۲E8B57
Silver
#C0C0C0
Slategray
#۷۰۸۰۹۰
Steelblue
#۴۶۸۲B4
Thistle
#D8BFD8
Violet
#EE82EE
Whitesmoke
#F5F5F5