ارسال مدارک

ارسال مدارک هویتی ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت انجام امور اداری و ثبتی، احراز هویت و ارائه خدمات

تصویر ارسالی باید از اصل مدارک هویتی باشد (تصویر از رونوشت معتبر نمیباشد).

فرمت های قابل قبول برای مدارک ارسالی jpg,jpeg,png,pdf می باشد.

 • شخصیت حقیقی

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, pdf.
  تصویر روی کارت ملی؛ تصویر پشت کارت ملی؛ تصویر شناسنامه
 • شخصیت حقوقی

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, pdf.
  تصویر پشت و روی کارت ملی مدیر عامل؛ تصویر روزنامه رسمی؛ تصویر آگهی آخرین تغییرات